Política de privacitat

De conformitat amb la legislació vigent, Utopig Studio SCCL (d'ara endavant, també el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.


Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. Concretament, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).


Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en el Lloc Web és Utopig Studio SCCL (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Utopig Studio SCCL
623 031 180
[email protected]

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recopilades pel Lloc Web, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.


Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari estarà sotmès als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD:

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractats.

 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari pels fins del seu tractament.

 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.


Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en el Lloc Web són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.


Base legal pel tractament de les dades personals

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. El Lloc Web es compromet a recollir el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de facilitar les seves dades mitjançant formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que el compliment d'alguna d'elles sigui obligatori perquè siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.


Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades pel Lloc Web amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social del Lloc Web, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert al Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, se n'informarà l'Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.


Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari pels fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: indefinidament, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, se n'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, se n'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.


Dades personals de menors d'edat

De conformitat amb el que disposen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per part del Lloc Web. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

El Lloc Web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i es vegi evitada la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que el Lloc Web no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total d'hackers o altres que puguin accedir de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que entronqui un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que comporti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual faci accessible la informació.


Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari podrà exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si el Lloc Web està tractant o no les seves dades personals i, si és afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que el Lloc Web hagi realitzat o realitzi, així com, entre d'altres, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.

 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

 • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari es posi en contra del tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni la precisió de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari es posi en contra del tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible mecànicament, i a transmetre-les a un altre Responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre Responsable.

 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es deixi de tractar-les per part del Lloc Web.

 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-www.bgko.org", especificant:

 • Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què es permeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 • Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

 • Domicili a efecte de notificacions.

 • Data i signatura del sol·licitant.

 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà ser enviat a la següent adreça postal: Abat Marcet 8, 2n 1a, 08173 Sant Cugat del Vallès.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies del mateix.

Lloc Web es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de forma explícita a l'Usuari.

Aquesta Política de Privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 24 de maig de 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).